НАЧАЛО  ПРОДУКТИ    УСЛУГИ        ЦЕНИ        ЗА НАС       СВАЛИ     КОНТАКТИ 

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ "ГЛОБАЛ 2010"

ОБХВАТ:
- складово стопанство
- реализация
- производство и разпад
- консигнационна търговия
- търговия с стоки с договорирани цени
- търговия с лекарствени средства
- фактуриране
- задължения (стокови, парични)
- плащания
- осчетоводяване
- данъчни отчети

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ:
- гъвкавост при изграждане схемата на работа
- работа по модули
- схема на обмен на данни между модулите
- генериране на документи
- автоматично осчетоводяване
- мрежова среда
- нива на достъп на потребителите
- многофирмена отчетност
- многовалутност
- двуколичествена измеримост
- многовариантност на изходната информация
- групиране на възловите номенклатури
- настройка на размерността на количества, цени, стойности
- допълнителни настройки на параметри на продукта.

МОДУЛ "СТОКООБОРОТ"
Дава информация за:
- завеждане
- изписване
- наличности
- вътрешен оборот
- реализация
- задължение на МОЛ
- бруто търговска печалба
Дефинира според нуждите на потребителя видовете складови операции, чрез които се осъществява стоковото движение. Разпечатва съответните на складовите операции документи. Следи търговията на консигнация (получаване и/или отдаване). Завежда материали на базата на калкулации (рецептурници) на принципа на разпада на базисен материал. Завежда / Изписва готовата продукция от производство на базата на калкулации (рецептурници). Генерира изходната информация по периоди, стокови позиции, видове операции, търговски обекти, МОЛ, валути, доставчици, клиенти, поръчки, населени места, потребители. Подава данни към модулите "Документооборот", "Паричен оборот","Двустранно счетоводство". Получава данни от модул "Документооборот".

МОДУЛ "ДОКУМЕНТООБОРОТ"
Дава информация за:
- доставните фактури
- фактурите от реализацията
- данъчни кредитни/дебитни известия
- проформа фактури
- протоколи за брак
- ревизионни актове
- протоколи за мостри
- начислен ДДС
- данъчен кредит
- начислен акциз
Разпечатва данъчни, опростени, обикновенни и проформа фактури, данъчни кредитни /дебитни известия, протоколи и актове. Фактурирането отговаря и на условията на търговията с договорирани стоки и на търговията с лекарствени средства. Генерира изходната информация по периоди, видове документи, стоки и услуги, партньори, потребители. Подава данни към модулите "Стокооборот","Паричен оборот" и "Двустранно счетоводство". Получава данни от модула "Стокооборот".

МОДУЛ "ПАРИЧЕН ОБОРОТ"
Дава информация за:
- парични приходи
- парични разходи
- вътрешен паричен оборот
- парични наличности
- парични задължения - стандартни и двустранни
Разпечатва приходни и разходни ордери. Генерира изходната информация по периоди, партньори, валути, парични обекти (банки/каси), финансови пера (основания), поръчки, потребители. Подава данни към модула "Двустранно счетоводство". Получава данни от модулите "Стокооборот" и "Документооборот".

МОДУЛ "ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО"
Дава информация за:
- текущи операции
- склад
- валути
- амортизации
Изгражда индивидуален сметкоплан на базата на националния. Използва стандартни номенклатури, както и създава неограничен брой допълнителни. Работи до 10 нива на аналитичност и до 100 подсметки към всяка сметка на по-високо ниво. Изгражда неограничен брой показатели при охарактеризиране на счетоводните сметки. Дава възможност за сторниране, коригиране, изтриване, преномериране на вече извършени счетоводни операции. Извършва автоматизирано: начисляването на амортизационните отчисления, ревоализация, отчитане ДДС, трансфера по приключвателните операции, курсови разлики, сторниране на всички операции, свързани с даден документ. Разпечатва приходни и разходни касови ордери. Генерира всички необходими счетоводни справки. Поддържа едновременна работа в различни отчетни периоди, включително и вече приключени. Получава данни от модулите "Стокооборот", "Паричен оборот" и "Документооборот",. При връзка с модулите: автоматични контировки.